Ubezpieczenie SYSTEM OCHRONY MEBLI
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Helvetia Global Solutions Ltd, zarejestrowana w Księstwie Lichtensteinu pod numerem FL-0002.191.766-9, z siedzibą w Vaduz (FL-9490) przy ulicy Aeulestrasse 60
Produkt: Ubezpieczenie Mebli
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy oraz informacje umowne dotyczące produktu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia “System Ochrony Mebli”.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
“System Ochrony Mebli” to dobrowolne ubezpieczenie zapewniające ochronę Mebla od Przypadkowego uszkodzenia lub Uszkodzenia strukturalnego (konstrukcyjnego).
ikona parasol  Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
  ✓ Przedmiotem ubezpieczenia są meble tapicerowane, skórzane, skóropodobne, drewniane lub wykonane z innych twardych materiałów zakupione w Sklepie oferującym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
Przypadkowe uszkodzenia w postaci:
▪ plam z żywności lub napojów,
▪ plam z tuszu od długopisów,
▪ plam płynów ustrojowych ludzi i zwierząt,
▪ zadrapań i pogryzień spowodowanych przez zwierzęta,
▪ znaków i pierścieni spowodowanych przez ciecze,
▪ złamań,
▪ zadrapań,
wyżłobień lub odprysków,
▪ plam z farby, kleju i makijażu,
▪ plam od barwników z ubrań,
▪ przebić, nacięć lub rozdarć,
▪ przypaleń, oparzeń lub śladów gorąca,
▪ pęknięć (nie dotyczy Mebli skórzanych i skóropodobnych), powstania pęcherzy lub łuszczenia się wykończenia,
▪ odprysków, zadrapań lub stłuczeń szkła lub luster;
Uszkodzenia strukturalne (konstrukcyjne) w postaci:
▪ wady struktury komponentów, z których wykonany jest Mebel,
▪ awarii mechanizmów podtrzymujących, otwierających, zamykających, przesuwających,
▪ rozwarstwienia, rozklejenia (nie dotyczy tapicerki),
▪ deformacji Elementów konstrukcyjnych Mebla.

Suma ubezpieczenia dla ryzyka Uszkodzenia strukturalnego (konstrukcyjnego) i Przypadkowego uszkodzenia jest równa Cenie detalicznej Mebla. Za Cenę detaliczną uważa się cenę produktu przed upustem udzielonym przez sieć sklepów meblowych.
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte m.in.:
X uszkodzenia których okoliczności powstania są nieznane;
X uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego używania substancji czyszczących lub użycia nieodpowiednich substancji czyszczących;
X uszkodzenia polegające na utracie koloru, wyblaknięciu obić, rozchodzeniu się szwów i ujawnieniu się innych cech naturalnych produktu takich jak supełki, mechacenie się, czy smugi;
X uszkodzenia polegające na utrzymywaniu się woni;
X uszkodzenia polegające na pękaniu tapicerki skórzanej i skóropodobnej;
X wybrzuszenia i odkształcenia spowodowane przez długotrwałe działanie cieczy;
X zabrudzenia i uszkodzenia powstałe w wyniku transportu i przechowywania;
X uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbania, nieprawidłowego użytkowania, działań intencjonalnych, kradzieży;
X uszkodzenia powstałe na skutek działania żywiołów: pożaru, powodzi, spowodowane przez światło słoneczne, wiatr, warunki pogodowe;
ikona wykrzyknik  Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
  ! Elementy konstrukcyjne są objęte ochroną ubezpieczeniową tylko wtedy, gdy wcześniej objęte były oryginalną gwarancją/rękojmią producenta, która wygasła.
! Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z produktów w nieruchomościach komercyjnych lub wynajmowanych nieruchomościach, w tym również w pomieszczeniach wynajmowanych znajdujących się w domu Ubezpieczonego (nie dotyczy mebli użytkowanych przez Ubezpieczającego na własny użytek);
! Uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta domowe polegające na rozległych lub wielokrotnych ugryzieniach, rozszarpaniach lub zadrapaniach, mających charakter długotrwały lub narastający.
! Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za Szkodę wyrządzoną umyślnie przez Osobę bliską, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
ikona kula  Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
  Ochroną ubezpieczeniową objęte są Szkody powstałe i zgłoszone w granicach geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej.
ikona dłonie  Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
  zgłoszenia do CAS w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia uszkodzenia, lub powzięcia informacji o jego powstaniu oraz postępowania zgodnie z zaleceniami CAS,
ułatwienie CAS ustalenia okoliczności i rozmiaru uszkodzenia,
współpracy z CAS przy organizowaniu odbioru i dostawy Mebla, który uległ Szkodzie,
zaprzestania lub ograniczenia użytkowania Mebla w celu nie zwiększania zakresu uszkodzenia.
ikona waluta  Jak i kiedy należy opłacać składki?
  Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający.
Ubezpieczający opłaca składkę przy zawieraniu umowy, jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.
ikona klepsydra  Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
  Okres ubezpieczenia oznacza się w dokumencie ubezpieczenia.
 
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
- z dniem upływu okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem z innych przyczyn,
- z dniem wymiany Mebla przez Ubezpieczającego, dokonanej bez pośrednictwa Sklepu, w ramach Gwarancji producenta, bez powiadomienia CAS o jej dokonaniu; w przypadku powiadomienia CAS o wymianie odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje Nowy Sprzęt,
- z dniem wymiany Mebla na Nowy,
- z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.
ikona rączka  Jak rozwiązać umowę?
  ✓ Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
✓ Ubezpieczający zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z numerem konta na adres: WAGAS S.A., ul. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa.
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „SYSTEM OCHRONY MEBLI”
Informacja dotycząca zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:


RODZAJ INFORMACJI
NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ
1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia § 2 pkt 6, 10, 13, 14, 15, 19, 21;
§ 3; § 8; § 9; § 11; § 12; § 13; § 14
2) ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia
§ 4; § 6; § 8, ust. 5; § 9, ust. 3; § 12, ust. 6; § 15, ust. 4;§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „System Ochrony Mebli” (dalej OWU), Zakład Ubezpieczeń, którym jest Helvetia Global Solutions Ltd zawiera umowy ubezpieczenia z Ubezpieczającymi.
2. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zakład Ubezpieczeń, WAGAS S.A. jest upoważniony do zawierania umów ubezpieczenia oraz wykonywania wszystkich czynności określonych w OWU w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń.
3. Ubezpieczenie „System Ochrony Mebli” nie stanowi gwarancji jakości produktu przy sprzedaży w rozumieniu art. 577-581 Kodeksu cywilnego ani też rękojmi za wady w rozumieniu art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 2 DEFINICJE
Dla celów OWU użyte wyrażenia oznaczają:
1) Cena detaliczna – kwota brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Ubezpieczający zapłacił w Sklepie, wynikającą z dokumentu zakupu, przy czym, w razie obniżki ceny na dany Sprzęt w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez Sklep, za cenę detaliczną uważa się cenę Mebla przed upustem udzielonym przez Sklep;
2) Centrum Autoryzacji Szkód (CAS) – WAGAS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 15 (01-793), świadcząca w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń usługi związane z przyjmowaniem zgłoszeń roszczeń oraz naprawą Mebla i/lub udzieleniem świadczenia według niniejszych OWU;
3) Dom / Mieszkanie – uważa się zamieszkiwany przez Ubezpieczonego zespół pomieszczeń mieszkalnych położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym (nie dotyczy budownictwa wielorodzinnego), posiadającym co najmniej jeden zamek lub kłódkę. Definicja nie obejmuje pokoi hotelowych lub innych przeznaczonych do okresowego wynajmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także pokoi w internacie/ akademiku;
4) Element konstrukcyjny – element przenoszący obciążenia, utrzymujący całość konstrukcji;
5) Gwarancja producenta – gwarancja producenta udzielona przez producenta, importera lub autoryzowanego dystrybutora Mebla objętego ochroną ubezpieczeniową;
6) Mebel – towar będący przedmiotem ubezpieczenia: Mebel i Zestaw Mebli sprzedany przez Sklep, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową posiada ważną Gwarancję producenta;
7) Nowy Mebel – taki sam Mebel, jak Mebel objęty ochroną ubezpieczeniową, dostępny w Sklepie, na który jest wymieniany Mebel ulegający Szkodzie Całkowitej. Nowy Mebel ma porównywalne parametry techniczne, co Mebel wymieniony, niezależnie od jego marki i modelu a jego wartość odpowiada wartości rynkowej ubezpieczonego Mebla, ustalanej przez CAS na dzień wystąpienia Szkody Całkowitej w Meblu wymienionym i jest nie większa niż Suma ubezpieczenia;
8) Osoby bliskie – osoby zamieszkałe na stałe z Ubezpieczonym i prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe, jego współmałżonka lub konkubenta, wstępni, zstępni, rodzeństwo, teściowie, zięciowie, synowe, przysposabiający i przysposobieni;
9) Osoby trzecie – osoby inne niż: Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Osoby bliskie;
10) Przypadkowe uszkodzenie – uszkodzenie Mebla, który w chwili wystąpienia zdarzenia był użytkowany w sposób zgodny z przeznaczeniem, powstałe wskutek nieprzewidzianego i nagłego zdarzenia o charakterze zewnętrznym i niezamierzonym;
11) Sklep – placówka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także Sklep internetowy, oferująca klientom zawarcie umowy ubezpieczenia Mebli;
12) Sklep internetowy – serwis dający możliwość zakupu Mebli przez Internet;
13) Suma ubezpieczenia – górny limit odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń dla wszystkich Szkód powstałych w okresie ubezpieczenia;
14) Szkoda – zdarzenie ubezpieczeniowe powstałe w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej: Uszkodzenie strukturalne (konstrukcyjne) lub Przypadkowe uszkodzenie;
15) Szkoda Całkowita – Szkoda, w wyniku której naprawa Mebla jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona;
16) Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która zawarła umowę ubezpieczenia i zobowiązuje się do opłacenia składki;
17) Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną na której rzecz Zakład Ubezpieczeń świadczy ochronę ubezpieczeniową;
18) Uprawniony – Ubezpieczony oraz osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, upoważnione do otrzymania świadczenia w razie wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową;
19) Uszkodzenie strukturalne (konstrukcyjne) – uszkodzenie konstrukcji Mebla nie będące wynikiem działania zewnętrznych zdarzeń, zaniedbania, zużycia, czy ingerencji w strukturę Mebla. Elementy konstrukcyjne są objęte ochroną ubezpieczeniową, gdy wcześniej objęte były Gwarancją producenta lub rękojmią, która wygasła;
20) Zakład Ubezpieczeń – Helvetia Global Solutions Ltd, zarejestrowana w Księstwie Lichtensteinu pod numerem FL-0002.191.766-9, z siedzibą w Vaduz (FL-9490) przy ulicy Aeulestrasse 60, upoważniona do działania na terenie Polski na mocy porozumienia o wolnym handlu i wspólnym rynku EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), podlegająca nadzorowi finansowemu w Lichtensteinie, którym jest FMA (Financial Market Authority), wskazana w polisie, przyjmująca ryzyko w ramach umowy ubezpieczenia;
21) Zestaw Mebli - dowolny komplet brył Mebli z tej samej kolekcji, charakteryzujący się tym samym producentem, materiałem, spójnym wyglądem, zakupiony w tym samym momencie, stanowiący spójną całość.

§ 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia są Meble należące do Ubezpieczonego, zakupione w Sklepie, określone w dokumencie ubezpieczenia (polisie).
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Szkody powstałe i zgłoszone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku wystąpienia:
1) Przypadkowego uszkodzenia w postaci:
a) plam z żywności lub napojów,
b) plam z tuszu od długopisów,
c) plam płynów ustrojowych ludzi i zwierząt,
d) zadrapań i pogryzień spowodowanych przez zwierzęta,
e) znaków i pierścieni spowodowanych przez ciecze,
f) złamań,
g) zadrapań, wyżłobień lub odprysków,
h) plam z farby, kleju i makijażu,
i) plam od barwników z ubrań,
j) przebić, nacięć lub rozdarć,
k) przypaleń, oparzeń lub śladów gorąca,
l) pęknięć (nie dotyczy Mebli skórzanych i skóropodobnych), powstania pęcherzy lub łuszczenia się wykończenia,
m) odprysków, zadrapań lub stłuczeń szkła lub luster;
2) Uszkodzenia strukturalnego (konstrukcyjnego) w postaci:
a) wady struktury komponentów, z których wykonany jest Mebel,
b) awarii mechanizmów podtrzymujących, otwierających, zamykających, przesuwających,
c) rozwarstwienia, rozklejenia (nie dotyczy tapicerki),
d) deformacji Elementów konstrukcyjnych Mebla.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy bądź usunięcia plam powstałych w wyniku Szkody,
2) pokrycie kosztów w wysokości wymiany Mebla na Nowy w przypadku Szkody Całkowitej.
4. Ubezpieczeniem objęte są Szkody jeśli:
1) Mebel został dostarczony do Domu / Mieszkania Ubezpieczonego nieuszkodzony,
2) przyczyna powstania Szkody jest możliwa do zidentyfikowania,
3) Ubezpieczony użytkuje Mebel zgodnie z przeznaczeniem i konserwuje zgodnie z zaleceniami producenta,
4) Ubezpieczony przestrzega wszystkich obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia Szkody.

§ 4 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte :
1) uszkodzenia których okoliczności powstania są nieznane;
2) uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego używania substancji czyszczących lub użycia nieodpowiednich substancji czyszczących;
3) uszkodzenia polegające na utracie koloru, wyblaknięciu obić, rozchodzeniu się szwów i ujawnieniu się innych cech naturalnych produktu takich jak supełki, mechacenie się, czy smugi;
4) uszkodzenia polegające na utrzymywaniu się woni;
5) uszkodzenia polegające na pękaniu tapicerki skórzanej i skóropodobnej;
6) wybrzuszenia i odkształcenia spowodowane przez długotrwałe działanie cieczy;
7) zabrudzenia i uszkodzenia powstałe w wyniku transportu i przechowywania;
8) uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbania, nieprawidłowego użytkowania, działań intencjonalnych, kradzieży;
9) uszkodzenia powstałe na skutek działania żywiołów: pożaru, powodzi, spowodowane przez światło słoneczne, wiatr, warunki pogodowe;
10) uszkodzenia powstałe w wyniku uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, działania grzyba, lub zalania przez przeciekający dach/sufit;
11) uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta domowe polegające na rozległych lub wielokrotnych ugryzieniach, rozszarpaniach lub zadrapaniach, mających charakter długotrwały lub narastający;
12) uszkodzenia polegające na wszelkich stopniowo występujących zabrudzeniach i wielokrotnych poplamieniach występujących w sposób narastający, rozłożony w czasie;
13) uszkodzenia za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. Gwarancja producenta, rękojmia), jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy, bądź inny ubezpieczyciel, czy inny podmiot;
14) uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu Mebla lub nieprzestrzegania instrukcji montażu Mebla;
15) uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z Mebli w nieruchomościach komercyjnych lub wynajmowanych, w tym również w pomieszczeniach wynajmowanych znajdujących się w domu Ubezpieczonego (nie dotyczy Mebli użytkowanych przez Ubezpieczającego na własny użytek);
16) utrata sprężystości wypełnień wewnętrznych nieprzekraczająca 30% (w tym sprężyn);
17) strzępienie się (również dotyczy zamków), utrata guzików, rozwarstwienie się tapicerki, co oznacza rozszczepianie się lub oddzielanie materiału pokrycia Mebla na oddzielne warstwy;
18) wszelkie uszkodzenia lub usterki sprzętu elektronicznego, elektrycznego lub audiowizualnego, które są dołączone lub stanowią część Mebla;
19) uszkodzenia powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez właściwe organy państwowe;
20) uszkodzenia powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje również:
1) strat pośrednich wszelkiego rodzaju w szczególności utraty zysku, kar umownych, strat spowodowanych opóźnieniem, brakiem wydajności, utratą rynku, brakiem możliwości użytkowania Mebla itp.,
2) kosztów montażu i konserwacji ubezpieczonego Mebla,
3) kosztów naprawy wykonanej przez Ubezpieczonego we własnym zakresie, nawet jeśli naprawa dotyczyła Szkody objętej zakresem ubezpieczenia,
4) uszkodzeń powstałych wskutek używania nieoryginalnych akcesoriów,
5) w przypadku wymiany Mebla w ramach Szkody Całkowitej kosztów transportu, wniesienia, montażu Nowego Mebla jak również kosztów demontażu, wyniesienia i utylizacji Mebla uszkodzonego,
6) poniesionych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego kosztów w sytuacji, gdy Szkoda nie nastąpiła lub Zakład Ubezpieczeń nie jest odpowiedzialny za Szkodę na mocy OWU,
7) przypadków, gdy Ubezpieczony złożył fałszywe oświadczenie woli w
celu wyłudzenia odszkodowania,
8) usterek wynikających z wady produktu stwierdzonej przez producenta/ importera/ dystrybutora Mebla,
9) przypadków, gdy w chwili spowodowania Przypadkowego uszkodzenia użytkownik Mebla znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.
3. Zakład Ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził Szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
4. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za Szkodę wyrządzoną umyślnie przez Osobę bliską, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się dokumentem ubezpieczenia.
2. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń za pośrednictwem WAGAS S.A. przekazuje osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej:
a. dokument zawierający istotne informacje o produkcie (karta produktu) oraz
b. warunki ubezpieczenia
2. Zakład Ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w dokumencie ubezpieczenia oraz w OWU, z uwzględnieniem zmian wzajemnie uzgodnionych między Ubezpieczającym a Zakładem Ubezpieczeń.
3. Wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym w dokumencie ubezpieczenia.

§ 6 SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia dla ryzyka Uszkodzenia strukturalnego (konstrukcyjnego) i Przypadkowego uszkodzenia jest równa Cenie detalicznej Mebla.
2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń dla wszystkich Szkód powstałych w okresie ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia każdorazowo ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.

§ 7 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1. Zakład Ubezpieczeń ustala wysokość składki ubezpieczeniowej po dokonaniu oceny ryzyka wnioskowanego zakresu ubezpieczenia.
2. Wysokość składki zależy również od Ceny detalicznej Mebla i przyjętego w umowie okresu ubezpieczenia.
3. Ubezpieczający opłaca składkę jednorazowo za cały okres ubezpieczenia, nie później niż jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia.
4. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa ustaje przed upływem terminu określonego w dokumencie ubezpieczenia jako koniec okresu ubezpieczenia, na skutek odstąpienia Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego od umowy ubezpieczenia, utraty Mebla z przyczyn nieobjętych zakresem OWU, w wyniku wymiany Mebla przez producenta lub zwrotu Mebla do Sklepu, Zakład Ubezpieczeń dokonuje zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot składki następuje na pisemny wniosek Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
5. Składkę podlegającą zwrotowi, o której mowa w ust. 4 powyżej, liczy się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
6. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od następnego dnia po ustaniu ochrony ubezpieczeniowej.

§ 8 OKRES OBOWIĄZYWANIA OCHRONY
1. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, będącego dniem zakupu Mebla.
2. W przypadku wymiany, bez pośrednictwa Sklepu Mebla na nowy, w ramach Gwarancji producenta, okres ubezpieczenia dla ryzyka:
1) Uszkodzenia strukturalnego (konstrukcyjnego) – obejmuje tę samą Sumę ubezpieczenia oraz ten sam okres ubezpieczenia, który jest określony w dokumencie ubezpieczenia Mebla wymienianego, z tym że jego bieg rozpoczyna się od dnia wymiany Mebla, pod warunkiem powiadomienia CAS o dokonaniu wymiany;
2) Przypadkowego uszkodzenia – obejmuje Nowy sprzęt, a okres ubezpieczenia trwa do końca okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia Mebla wymienianego, pod warunkiem powiadomienia CAS o dokonaniu wymiany.
3. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30
dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Zakład Ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Zasady składania skarg określone w umowie nie ograniczają praw Ubezpieczającego wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Ubezpieczający będący osobą fizyczną, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może odstąpić od niej na piśmie w ciągu 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o ile jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wysłano oświadczenie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Zakład Ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
5. Umowa ubezpieczenia wygasa:
1) z dniem upływu okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem z innych przyczyn,
2) z dniem wymiany Mebla przez Ubezpieczającego, dokonanej bez pośrednictwa Sklepu, w ramach Gwarancji producenta, bez powiadomienia CAS o jej dokonaniu; w przypadku powiadomienia CAS o wymianie odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje Nowy Sprzęt,
3) z dniem wymiany Mebla na Nowy zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2,
4) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 3 powyżej.

§ 9 OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO
1. Ubezpieczony jest zobowiązany do:
1) zgłoszenia do CAS w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia uszkodzenia, lub powzięcia informacji o jego powstaniu oraz postępowania zgodnie z zaleceniami CAS,
2) ułatwienie CAS ustalenia okoliczności i rozmiaru uszkodzenia,
3) współpracy z CAS przy organizowaniu odbioru i dostawy Mebla, który uległ Szkodzie,
4) zaprzestania lub ograniczenia użytkowania Mebla w celu nie zwiększania zakresu uszkodzenia.
2. W razie zbycia Mebla, obowiązki oraz uprawnienia Ubezpieczonego wynikające z ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać przeniesione na nabywcę Mebla. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia wymaga poinformowania Zakładu Ubezpieczeń przez nowego właściciela o zbyciu Mebla podczas zgłoszenia Szkody.
3. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 1, a ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie Szkody lub jej rozmiar, Zakład Ubezpieczeń ma prawo zmniejszyć wysokość odszkodowania lub odmówić uznania roszczenia.

§ 10 OBOWIĄZKI CENTRUM AUTORYZACJI SZKÓD
1. Do realizacji postanowień OWU uprawnione jest CAS.
2. Do zakresu uprawnień CAS należy:
a) weryfikacja ważności uprawnień wynikających z wystawionych i wydanych Ubezpieczającemu dokumentów ubezpieczenia,
b) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszenia Szkody,
c) akceptowanie i rozliczanie napraw wykonywanych w ramach umowy ubezpieczenia,
d) wypłata świadczeń przysługujących Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu, określonych w OWU.

§ 11 JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ
W razie zaistnienia uszkodzenia Ubezpieczający, Ubezpieczony, albo Uprawniony są zobowiązani do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia uszkodzenia, powiadomienia CAS o jej powstaniu, lub o powzięciu informacji o jej powstaniu.
1. Aby zgłosić Szkodę należy:
a. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia szkody dostępny na stronie www.wagas.pl zakładka „Likwidacja szkód”, albo
b. skontaktować się z CAS pod numerem telefonu 22 670 96 60. Linie telefoniczne są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00, albo
c. napisać do Centrum Autoryzacji Szkód (CAS) na adres: WAGAS S.A. ul. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa, bądź na e-mail: szkodymeble@wagas.pl.

§ 12 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SZKODY
1. W razie wystąpienia Szkody Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
2. Zakład Ubezpieczeń, w granicach Sumy ubezpieczenia, zwraca koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
3. W razie wystąpienia Szkody Ubezpieczony obowiązany jest, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, skontaktować się telefonicznie z CAS i podać:
1) imię i nazwisko,
2) dokładny adres miejsca, w którym wystąpiła Szkoda,
3) numer polisy,
4) numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczanym lub wskazaną przez niego osobą,
5) szczegółowy opis zdarzenia oraz okoliczności jego powstania.
4. Jeśli CAS wyrazi zgodę na zastąpienie części lub całości produktu, WAGAS może przejąć na własność oryginalny przedmiot lub część, jeśli zdecyduje się to zrobić.
5. Zakład Ubezpieczeń nie gwarantuje dokładnego dopasowania odcienia, połysku lub wzoru w przypadku naprawy lub wymiany Mebla. Nie jest zagwarantowane dokładne dopasowanie koloru, części wymieniane zostaną dopasowane do niedostrzegalnego obszaru Mebla. W takich okolicznościach odpowiedzialność ogranicza się do najlepszych działań zatwierdzonego przez CAS technika.
6. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1-4 powyżej, Zakład Ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za Szkody powstałe z tego powodu.

§ 13 USTALENIE ROZMIARU SZKODY
1. Rozmiar Szkody oraz wysokość odszkodowania ustalana jest według uprzednio uzgodnionych z CAS kosztów:
1) robocizny,
2) części i materiałów zamiennych,
3) transportów zlecanych przez CAS,
4) ekspertyzy wykonanej na potrzeby określenia rozmiaru uszkodzenia oraz kosztów naprawy Mebla jak również określenia ewentualnej zasadności pokrycia kosztów wymiany Mebla, o którym jest mowa w ust. 2 poniżej.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, w przypadku Szkody Całkowitej Mebel nie jest naprawiany, a Zakład Ubezpieczeń realizuje świadczenie w postaci wymiany na nowy, do wysokości kosztów ustalanych przez CAS na dzień wystąpienia Szkody.
3. Zakład Ubezpieczeń pokrywa wyłącznie koszty naprawy, ustalane na dzień wystąpienia Szkody, niezbędne do usunięcia Szkody.
4. Przy ustalaniu rozmiaru Szkody nie uwzględnia się kosztów pośrednich wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed Szkodą.
5. Przy ustalaniu rozmiaru Szkody nie uwzględnia się kosztów związanych z dostarczeniem niezbędnych do naprawy Mebla części lub materiałów w trybie ekspresowym, a także kosztów związanych z wykonaniem naprawy w trybie ekspresowym, w dni wolne od pracy oraz poza normalnymi godzinami pracy punktu naprawczego.
6. Zakład Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo wstrzymania naprawy Mebla do czasu dokonania bezpośredniej weryfikacji Szkody przez swojego przedstawiciela lub niezależnego rzeczoznawcę, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i 3, nie dłużej jednak niż przez okres 14 dni roboczych.
7. W przypadkach spornych Zakład Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do zbadania Mebla, przekazania do oceny przez rzeczoznawcę oraz wyznaczenia punktu naprawczego mającego wykonać naprawę. Zakres naprawy realizowanej w ramach przysługującej Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej będzie uzależniony od opinii wydanej przez rzeczoznawcę powołanego przez Zakład Ubezpieczeń.
8. Zakład Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do:
1) kontroli naprawy ubezpieczonego Mebla na każdym jej etapie,
2) dokonania oględzin Mebla po naprawie,
3) oględzin części zakwalifikowanych do wymiany,
4) przejęcia na własność Mebla lub części zakwalifikowanych do wymiany.

§ 14 WYPŁATA ODSZKODOWANIA
1. Zakład Ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia Ubezpieczonego w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania lub zawartej z nim ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu.
2. Zakład Ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o Szkodzie.
3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania Zakład Ubezpieczeń wypłaca w terminie określonym w ust. 2.
4. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń nie może być wyższa od poniesionej Szkody i przekroczyć Sumy ubezpieczenia.
5. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków wymienionych w § 12, ust. 1, Zakład Ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w odpowiedniej części, w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie przyczyny Szkody, okoliczności Szkody lub wysokości odszkodowania lub świadczenia.
6. Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ubezpieczonego bezpośrednio punktom naprawczym wskazanym przez CAS do likwidacji Szkody, a w przypadkach wskazanych w postanowieniach § 12, ust. 4, pkt 3 podmiotowi upoważnionemu przez Ubezpieczonego, w którym dokonywana jest wymiana na Nowy Sprzęt.
7. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej zakładów ubezpieczeń na sumy, które łącznie przewyższają wartość ubezpieczeniową, każdy z zakładów ubezpieczeń odpowiada do wysokości Szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

§ 15 REGRES UBEZPIECZENIOWY
1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Zakład Ubezpieczeń przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie do Osoby trzeciej, odpowiedzialnej za Szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania.
2. Nie przechodzą na Zakład Ubezpieczeń roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za Szkodę.
4. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego, bez zgody Zakładu Ubezpieczeń, praw, przysługujących mu w stosunku do Osób trzecich, z tytułu Szkód, Zakład Ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, a w przypadku, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone podlega ono zwrotowi w całości lub części.

§ 16 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a) zawieranie i wykonanie umowy ubezpieczenia,
b) tworzenie i prezentacja pełnej oferty produktowej Zakładu Ubezpieczeń,
c) wykonywanie analiz i badań statystycznych przez Zakład Ubezpieczeń.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest oparte na następujących podstawach prawnych:
a) art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jako niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia;
b) art. 6 ust. 1 pkt c) RODO jako niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Ubezpieczeń tj. ocena ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń, co należy rozumieć jako:
• wewnętrzne cele administracyjne Zakładu Ubezpieczeń,
• obrona praw i uzasadnionych interesów Ubezpieczyciela w postępowaniu sądowym i pozasądowym,
• cele marketingowe i sprzedażowe związane z rozwojem produktów oraz przygotowaniem ofert dla klientów;
d) na podstawie art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tj. brak wskazania danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia.
4. Zakład Ubezpieczeń może przekazywać dane osobowe osobom trzecim wskazanym poniżej, z którymi Zakład Ubezpieczeń ma zawartą umowę współpracy w celu należytego wykonania umowy ubezpieczenia ("Przetwarzający dane"), o ile jest to niezbędne dla jej wykonania. Zakład Ubezpieczeń przekazuje dane osobowe następującym podmiotom Przetwarzającym dane:
• reprezentującemu Zakład Ubezpieczeń - WAGAS S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzącym Centrum Autoryzacji Szkód w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń;
• pośrednikom ubezpieczeniowym i reasekuratorom;
• sieci serwisowej współpracującej z Zakładem Ubezpieczeń.
Ponadto, w celu realizacji celów umowy ubezpieczenia oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, Zakład Ubezpieczeń może udostępniać dane osobowe sądom, a także innym organom i instytucjom publicznym.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy ubezpieczenia, a następnie do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) dotyczących umowy ubezpieczenia lub prawnie usprawiedliwionego interesu Zakładu Ubezpieczeń.
6. Prawa przysługujące Ubezpieczającym i Ubezpieczonym w związku z ochroną danych osobowych obejmują:
a) żądanie dostępu do danych osobowych, tj. do uzyskania informacji związanej z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych, tj.: jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możliwość domagania się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
c) usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"), jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem; w takim wypadku Zakład Ubezpieczeń ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych do określonych celów, z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej
e) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Zakładu Ubezpieczeń danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniach tych danych innemu administratorowi danych;
f) sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego; wówczas na Zakładzie Ubezpieczeń ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej
g) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Zakładem Ubezpieczeń za pośrednictwem WAGAS S.A., ul. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa, tel. 22 270 39 00 lub pod adresem daneosobowe@wagas.pl.

§ 17 SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ I OŚWIADCZEŃ
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Zakładu Ubezpieczeń powinny być składane za pośrednictwem WAGAS S.A., na piśmie, za pokwitowaniem odbioru lub przesłane do WAGAS S.A. listem poleconym, z zastrzeżeniem procesu zgłaszania Szkody opisanego w § 11.
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązani są informować Zakład Ubezpieczeń za pośrednictwem WAGAS S.A. o każdej zmianie swojego adresu.

§ 18 PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. i Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Organem nadzorującym działalność Zakładu Ubezpieczeń na terenie Lichtensteinu jest Financial Market Authority (FMA), a na terenie Polski Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową ubezpieczenia podlegają prawu polskiemu.
4. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, spadkobiercy Ubezpieczonego, uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

§ 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 25 lipca 2022 r.
2. Nagłówki zostały podane wyłącznie w celu ułatwienia wyszukiwania informacji i dla wygody i nie mają wpływu na interpretację umowy ubezpieczenia.

Dokument w wersji PDF dostępny jest tutaj
Od: WAGAS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 15, 01-793, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000409365, NIP 107-00-00-135, REGON 015605020, posiadającej opłacony kapitał zakładowy w wysokości 100.000 złotych, zwanej dalej „WAGAS” działającej w imieniu Zakładu Ubezpieczeń - Helvetia Global Solutions Ltd

INFORMACJEWypełniając obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, nałożone na dystrybutorów ubezpieczeń, niniejszym informuję, iż:
1) Zakładem Ubezpieczeń, udzielającym ochrony ubezpieczeniowej jest Helvetia Global Solutions Ltd, zarejestrowaną w Księstwie Lichtensteinu pod numerem FL-0002.191.766-9, z siedzibą w Vaduz (FL-9490) przy ulicy Aeulestrasse 60, upoważniona do działania na terenie Polski na mocy porozumienia o wolnym handlu i wspólnym rynku EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), działająca w Polsce poprzez WAGAS S.A., która na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Helvetia Global Solutions Ltd prowadzi w Polsce sprzedaż ubezpieczeń Helvetia Global Solutions Ltd w wybranych ryzykach specjalistycznych.
2) WAGAS działa pod firmą WAGAS S.A. i jest wpisany do Rejestru Agentów jako agent Helvetia Global Solutions Ltd.
3) Klientowi, którym jest: poszukujący ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczający, Ubezpieczony, zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo do złożenia reklamacji i w przypadku klientów będących osobami fizycznymi możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, na zasadach wskazanych poniżej:
3.1. Klientowi, przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji (skargi, zażalenia) zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela.
3.2. WAGAS rozpoznaje reklamacje kierowane do Zakładu Ubezpieczeń w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, jak również reklamacje, w których Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez WAGAS w zakresie niezwiązanym z udzielaną przez zakład ubezpieczeń ochroną ubezpieczeniową.
3.3. Przez Zakład Ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 3.2 rozumie się Helvetia Global Solutions Ltd, zarejestrowaną w Księstwie Lichtensteinu pod numerem FL-0002.191.766-9, z siedzibą w Vaduz (FL-9490) przy ulicy Aeulestrasse 60, upoważniona do działania na terenie Polski na mocy Porozumienia o wolnym handlu i wspólnym rynku EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
3.4. Reklamacje, mogą być składane w formie:
a) pisemnej – osobiście w siedzibie WAGAS przy ul. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa lub przesyłką pocztową na ww. adres; bądź w każdej jednostce obsługującej klientów WAGAS (podmiotowi współpracującemu);
b) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu (22) 831 09 03 lub osobiście w siedzibie WAGAS; bądź w każdej jednostce obsługującej klientów WAGAS (podmiotowi współpracującemu);
c) elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: reklamacje@wagas.pl
3.5. Reklamacja składana ustnie jest przyjmowana przez pracownika WAGAS i zapisywana w protokole reklamacyjnym, który stanowi załącznik do Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przyjętego przez WAGAS. Regulamin reklamacji znajduje się na stronie internetowej: www.wagas.pl. Ponadto połączenia telefoniczne są rejestrowane.
3.6. Reklamacja przekazana przesyłką pocztową na adres WAGAS uważana jest za złożoną z dniem doręczenia jej do WAGAS.
3.7. Reklamacja złożona podmiotowi współpracującemu z WAGAS powinna być niezwłocznie przesłana przez ten podmiot do WAGAS. W tym przypadku za datę złożenia reklamacji przez Klienta uważa się dzień jej złożenia podmiotowi współpracującemu z WAGAS.
3.8. Reklamacja powinna zawierać:
a) pełne dane Klienta, tj.: imię, nazwisko bądź nazwę Klienta, jego adres do korespondencji, a także nr telefonu Klienta w celu umożliwienia sprawnego rozpoznania jego reklamacji;
b) nr polisy/certyfikatu lub nr i datę szkody, której reklamacja dotyczy;
c) informację, czy Klient, będący osobą fizyczną wnioskuje o odpowiedź na reklamację drogą elektroniczną; wówczas konieczne jest podanie adresu e-mail;
d) informację o preferowanej formie udzielenia odpowiedzi;
e) treść reklamacji – wszelką formę niezadowolenia ze świadczonych usług – wskazanie przyczyny niezadowolenia wraz z krótkim uzasadnieniem;
f) w razie potrzeby - dodatkową dokumentację poświadczającą powody niezadowolenia.
3.9. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do Klienta przed jego upływem.
3.10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, WAGAS zawiadomi w tym terminie Klienta, który wystąpił z reklamacją, wskazując przyczynę opóźnienia, okoliczności które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3.11. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie:
a) papierowej lub
b) na innym trwałym nośniku, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku Klienta, będącego osobą fizyczną odpowiedź może zostać mu udzielona drogą elektroniczną wyłącznie na jego wniosek.
3.12. W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w ustępie 3.9 i 3.10 uważa się, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta.
3.13. Proces rozpatrywania reklamacji prowadzony jest z zachowaniem zasad uczciwości, rzetelności, profesjonalizmu i obiektywizmu zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta.
3.14. W sytuacji nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klient ma możliwość:
1. złożenia odwołania od otrzymanego stanowiska bezpośrednio do WAGAS; odwołanie może być złożone w formie:
a) pisemnej – osobiście w siedzibie WAGAS S.A, przy ul. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa lub przesyłką pocztową na ww adres;
b) elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: reklamacje@wagas.pl
2. złożenie przez Klienta będącego osobą fizyczną wniosku o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego:
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
Telefon: (0-22) 333 73 26, (0-22) 333 73 27, (0-22) 333 73 28
Fax: (0-22) 333 73 29
E-mail: biuro@rf.gov.pl lub
3. wystąpienia z powództwem do sądu właściwego według przepisów o właściwości ogólnej albo do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia.
4) Obiektywne informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym znajdują się w Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
5) Podmiot, którego dane widnieją w lewym górnym rogu niniejszego dokumentu jest przedsiębiorcą wykonującym działalność w zakresie dystrybucji umów ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, które są zawierane jako uzupełnienie dostarczanych towarów lub usług i spełniają wymogi, o których mowa w art. 2 ust.1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. (dalej: „Przedsiębiorca”).
6) Przedsiębiorca świadczy usługi bezpośrednio lub na odległość. W przypadku świadczenia usług na odległość, kontrahent będący konsumentem nie ponosi dodatkowych kosztów wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy kontakt następuje za pomocą telefonu, kontrahent ponosi opłaty za połączenie według taryfy operatora, a w przypadku, gdy kontakt następuje drogą pocztową, kontrahent ponosi opłaty zgodnie z taryfikatorem dostawcy usług pocztowych.
7) Z tytułu wykonywania działalności dystrybucyjnej Przedsiębiorca uzyskuje od Zakładu Ubezpieczeń wynagrodzenie w postaci prowizji. Zasady zapłaty wynagrodzenia ustalane są w umowie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń działającym poprzez WAGAS a Przedsiębiorcą.
8) Informacje dotyczące istotnych właściwości i przedmiotu świadczenia z umowy ubezpieczenia, zasad zapłaty składki, kosztów, terminu i sposobu świadczenia wynikającego z umowy ubezpieczenia, terminu w jakim oferta Zakładu Ubezpieczeń jest wiążąca, prawa odstąpienia od umowy ubezpieczenia, minimalnego okresu, na jaki ma być zawarta umowa ubezpieczenia, prawa wypowiedzenia umowy, o ile przysługuje, w odpowiednich przypadkach - istnienia funduszu gwarancyjnego, języka stosowanego w relacjach z konsumentem, prawa właściwego państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawa właściwego do zawarcia i wykonania umowy, sądu właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, zawarte są w umowie ubezpieczenia, w tym m.in. w odpowiednich dla danej umowy ubezpieczenia - Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
9) Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. W przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Zakład Ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
10) Językiem stosowanym w relacji przedsiębiorcy z kontrahentem w zakresie umowy ubezpieczenia jest język polski.
11) Prawem właściwym, które stanowi podstawę do stosunków przedsiębiorcy z kontrahentem w zakresie umowy ubezpieczenia przed zawarciem umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonywania umowy jest prawo polskie.
12) Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć do sądu powszechnego według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Osoby uprawnionej lub miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

Dokument w wersji PDF dostępny jest tutaj

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.